Kontakt - PSYCHOTESTY PSZCZYNA

Przejdź do treści
RODO

NZOZ GOMED Sp. z o. o.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ GOMED Sp. z o. o., ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna


2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodonzozgomed@wp.pl  lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych
·art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.), oraz Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6.11.2009 (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)
·art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania informacji o stanie zdrowia przez podmiot medyczny.
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS oraz podmioty medyczne, podmioty informatyczne świadczący usługi na rzecz Administratora.
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi zobowiązującymi do archiwizowania dokumentacji medycznej
6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8.podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
www.gomed-psychotesty.pl
Wróć do spisu treści